Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
COVID-19: informace
COVID-19
Odběry pro samoplátce
(Kraj Vysočina)

Hledání
Hledat:

Odbor hygieny obecné a komunální


Ředitel odboru:
Ing. Milan Brychta
Tel.: 567 564 573, E-mail: milan.brychta@khsjih.cz


Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální na pracovišti v Jihlavě:
Ing. Karel Smejkal
Tel.: 567 564 571, E-mail: karel.smejkal@khsjih.cz

Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální na územním pracovišti v Třebíči:
Bc. Hana Fialová
Tel.: 568 858 327, E-mail: hana.fialova@khsjih.cz

Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální na územním pracovišti v Havlíčkově Brodě a Pelhřimově:
Ing. Kristýna Štěpánová
Tel.: 565 301 357, E-mail: kristyna.stepanova@khsjih.cz

Vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální na územním pracovišti ve Žďáře nad Sázavou:
Ing. Josef Roháček
Tel.: 566 650 830, E-mail: josef.rohacek@khsjih.czZajišťuje v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění:

 1. Kontroluje plnění povinností provozovatelů daných platnou legislativou dle kontrolního plánu stanoveného na základě priorit MZ a krajských priorit v tzv. běžném dozoru:
  • veřejných vodovodů, veřejných studní a výdejních automatů (Vyhláška MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, vyhl. č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do přímého styku s vodou a na úpravu vody) v platném znění,
  • v zařízeních s činnostmi epidemiologicky závažnými, tj. např. holičství, kadeřnictví, pedikúry, solária, masáže… (vyhl. č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných),
  • v bazénech, saunách, koupalištích, (Vyhláška MZ č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch v platném znění),
  • v pobytových místnostech (vyhláška č. 6/2003 Sb. kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí),
  • v zařízeních pohřebnictví - v oblasti neveřejných pohřebišť a plnění podmínek koncesí k provozování pohřební služby, chladící zařízení a úprava silničních vozidel (zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů v platném znění),
  • v zařízeních pro hromadné ubytování,
  • zdrojů hluku a vibrací v mimopracovním prostředí s výjimkou hluku z užívání bytů a rodinných domů (nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací) ,
  • ve spolupráci s ostatními správními úřady v zařízeních nakládajících s odpady (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech),
  • kontroluje podmínky integrovaného povolení v spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí (zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci).
 2. Provádí revizi provozovatelů vlastními odběry vzorků pitné vody, koupacích vod, teplé vody, vlastními měřeními kvality ovzduší v pobytových místnostech, úrovně hluku, vibrací, neionizujícího záření apod.
 3. Kontroluje kvalitu vod ve vodních plochách vhodných ke koupání.
 4. Zajišťuje auditní sledování kvality pitné vody ve veřejných vodovodech a studních a kvality koupací vody ve všech druzích koupacích vod v informačním systému PiVo.
 5. Vyjadřuje se k předloženým podkladům, v tzv. preventivním hygienickém dozoru
  • v řízeních podle stavebního zákona zpracovává závazná stanoviska k projektové dokumentaci a kolaudaci staveb, kde jsou dotčeny zájmy orgánu ochrany veřejného zdraví; důraz zaměřen na kontrolu požadavků péče o životní prostředí a ochranu veřejného zdraví a to zejména v ochraně staveb před imisemi hluku, neionizujícího záření, při nakládání s odpady, při zřizování provozoven poskytující služby epidemiologicky závažné a při zásobování obyvatelstva pitnou vodou
  • zpracovává stanoviska k územně plánovací dokumentaci
  • u staveb, které jsou předmětem posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu staveb na životní prostředí (E.I.A) a u vybraných chráněných objektů školských, zdravotnických, rekreačních, obytných aj. se podílí na hodnocení a řízení zdravotních rizik
  • zpracovává vyjádření k vydání integrovaného povolení a k dokumentacím v procesu E.I.A., především v oblasti imisí hluku a vibrací
  • vydává rozhodnutí a stanoviska k provozním řádům veřejných vodovodů a veřejných studní, koupališť, provozoven s činností epidemiologicky závažných, při kterých fyzické osoby přicházejí do přímého styku s tělem spotřebitele, ubytovacích zařízení
  • vydává rozhodnutí v oblasti pitných vod a hluku – např. stanovení limitu výskytu látek neupravených vyhláškou č.252/2004 Sb., stanovení mírnějšího hygienického limitu látek výjimek upravených vyhláškou č.252/2004 Sb., povolení použití vody jiné jakosti, povolení použití vodárenských technologií při úpravě vody pitné vody, časově omezené povolení zdroje hluku
  • řeší stížnosti na kvalitu pitné vody, teplé vody a koupacích vod
  • řeší stížnosti na hluk v mimopracovním prostředí, včetně účasti při měření v terénu
  • řeší stížnosti na neionizující záření v mimopracovním prostředí
 6. Projednává přestupky fyzických osob podnikajících a právnických osob dle zákona č. 258/2000 Sb. a ostatních zákonů, které k tomu zmocňují.
 7. Podílí se na vytváření a spolupracuje při realizaci koncepčních a zdravotně politických programů regionu.
 8. V době povodní spolupracuje s povodňovými komisemi na odstraňování nedostatků:
  • prověřuje ve spolupráci s HZS, předsedy povodňových komisí, provozovateli vodovodů a starosty obcí, zda nedošlo k zaplavení veřejných zdrojů vody, technologických zařízení na úpravu pitných vod a vodovodních řádů,
  • poskytuje informace o pravidlech základní hygieny po záplavách, o ošetření zaplavené studně určenou k individuálnímu zásobování, o postupu v případě zasažení potravin,
  • provádí odběry zasažených zdrojů pitných vod – sreening studní, které slouží jako jediné pro zásobování pitnou vodou.
 9. Poskytuje součinnost ostatním orgánům státní správy.
 10. Podílí se na vedení praxe budoucích zdravotnických pracovníků a postgraduálního vzdělávání pracovníků s magisterským vzděláním.
 11. Provádí školící a přednáškovou činnost.


Tiskové zprávy

5.1.2023: Krajští hygienici se zapojili do kontrolní akce ADAM 2022

9.12.2022: Hygienická služba slaví významné výročí

22.11.2022: Proč užívat antibiotika uvážlivě?

8.9.2022: Výsledky kontrol ve školních jídelnách v 1. pololetí 2022

1.9.2022: Závěrečné výsledky kontrol dětských táborů na Vysočině

26.8.2022: Výsledky kontrol dětských táborů na Vysočině ve 33. týdnu

24.8.2022: Krajští hygienici provedli cílenou kontrolu složení prodávaných parfémů, zda obsahují toxickou látku Lilial

18.8.2022: Výstupy z kontrolní akce krajských hygieniků "Solme s rozumem 2022"

17.8.2022: Výsledky kontrol dětských táborů ve 32. týdnu

15.8.2022: Ministerstvo zdravotnictví vyhodnotilo postup KHSV jako správný

Informace pro veřejnost

6.2.2023: Očkování zachraňuje životy

22.11.2022: Informační kampaň na téma bakteriální rezistence a zodpovědné užívání antibiotik

17.8.2022: Informace pro zájemce o registraci pro očkování 2. posilovací dávkou v Kraji Vysočina

30.6.2022: Prevence závažných alimentárních nákaz (onemocnění z potravin)

6.6.2022: Hygienicko-protiepidemická doporučení Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace pro rok 2022

27.5.2022: Zdravotní poradenství WHO v souvislosti s nedávným výskytem opičích neštovic