Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Menu

Aktuální problematika
a informace
COVID-19: informace
COVID-19
Odběry pro samoplátce
(Kraj Vysočina)

Hledání
Hledat:

Odbor hygieny práce


Ředitelka odboru:
MUDr. Eva Černá
Tel.: 566 650 870, E-mail: eva.cerna@khsjih.cz


Vedoucí oddělení hygieny práce na pracovišti v Jihlavě:
MUDr. Oldřich Táborský
Tel.: 567 564 563, E-mail: oldrich.taborsky@khsjih.cz

Vedoucí oddělení hygieny práce na územním pracovišti v Třebíči:
Mgr. Dagmar Mátlová
Tel.: 568 858 313, E-mail: dagmar.matlova@khsjih.cz

Vedoucí oddělení hygieny práce na územním pracovišti v Havlíčkově Brodě:
Marta Málková
Tel.: 569 474 225, E-mail: marta.malkova@khsjih.cz

Vedoucí oddělení hygieny práce na územním pracovišti v Pelhřimově:
Mgr. Michala Brabcová
Tel.: 565 301 354, E-mail: michala.brabcova@khsjih.cz

Vedoucí oddělení hygieny práce na územním pracovišti ve Žďáře nad Sázavou:
Dana Jurnečková
Tel.: 566 650 873, E-mail: dana.jurneckova@khsjih.cz


 • v souladu se zákony č. 258/2000 Sb., a č. 262/2006 Sb. v platných zněních a jejich prováděcími předpisy zejména připravuje podklady pro opatření a rozhodnutí Krajské hygienické stanice, jako orgánu ochrany veřejného zdraví
 • podílí se na výkonu opatření a rozhodnutí tohoto orgánu a podílí se na plnění jeho úkolů
 • vykonává státní zdravotní dozor a kontroluje požadavky dané zák. č. 258/2000 Sb., zákoníkem práce, zák. č. 350/2011 Sb. a jejich prováděcími předpisy, vše v platných zněních v oblasti pracovních podmínek a pracovního prostředí
 • účastní se řízení podle stavebního zákona, posuzuje projektové dokumentace staveb z hlediska ochrany lidského zdraví, hodnotí a řídí zdravotní rizika, plní činnosti souladu s §77, §82, §84, §88 zák. č. 258/2000 Sb.
 • zajišťuje státní zdravotní dozor a další činnosti v oblasti pracovních podmínek a pracovního prostředí
 • hodnotí podklady zaměstnavatelů ve vztahu k rizikovým pracem
 • provádí kategorizaci prací dle závažnosti rizika, vyhlašuje rizikové práce a opatření k ochraně zdraví
 • provádí šetření na profesionální poškození zdraví
 • řeší podněty občanů na nevyhovující pracovní podmínky
 • spolupracuje s orgány státní správy v oblasti ochrany zdraví při práci
 • v rámci zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči v platném znění se podílí na zkouškách odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na ochranu rostlin v rozsahu zákona č. 356/2003 Sb., v platném znění a zákona č. 258/200Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů
 • zajišťuje přezkoušení odborné způsobilosti pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky


Tiskové zprávy

5.1.2023: Krajští hygienici se zapojili do kontrolní akce ADAM 2022

9.12.2022: Hygienická služba slaví významné výročí

22.11.2022: Proč užívat antibiotika uvážlivě?

8.9.2022: Výsledky kontrol ve školních jídelnách v 1. pololetí 2022

1.9.2022: Závěrečné výsledky kontrol dětských táborů na Vysočině

26.8.2022: Výsledky kontrol dětských táborů na Vysočině ve 33. týdnu

24.8.2022: Krajští hygienici provedli cílenou kontrolu složení prodávaných parfémů, zda obsahují toxickou látku Lilial

18.8.2022: Výstupy z kontrolní akce krajských hygieniků "Solme s rozumem 2022"

17.8.2022: Výsledky kontrol dětských táborů ve 32. týdnu

15.8.2022: Ministerstvo zdravotnictví vyhodnotilo postup KHSV jako správný

Informace pro veřejnost

6.2.2023: Očkování zachraňuje životy

22.11.2022: Informační kampaň na téma bakteriální rezistence a zodpovědné užívání antibiotik

17.8.2022: Informace pro zájemce o registraci pro očkování 2. posilovací dávkou v Kraji Vysočina

30.6.2022: Prevence závažných alimentárních nákaz (onemocnění z potravin)

6.6.2022: Hygienicko-protiepidemická doporučení Ministerstva zdravotnictví stanovená pro zajištění sezóny letní dětské rekreace pro rok 2022

27.5.2022: Zdravotní poradenství WHO v souvislosti s nedávným výskytem opičích neštovic