KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Pesticidy v pitných vodách

V legislativě týkající pitných vod je uvedeno o pesticidech následující:

Pesticidy se rozumí organické insekticidy, herbicidy, fungicidy, nematocidy, akaricidy, algicidy, rodenticidy, slimicidy, příbuzné produkty (např. regulátory růstu) a jejich relevantní metabolity, rozkladné nebo reakční produkty. Stanovují se pouze pesticidy s pravděpodobným výskytem v daném zdroji, nestanovení pesticidních látek se zdůvodní.

 

Co je třeba připomenout:

Pesticidy jsou přípravky a prostředky, které jsou určené k tlumení a hubení rostlinných a živočišných škůdců, a k ochraně rostlin, skladových zásob, technických produktů, bytů, domů, výrobních závodů nebo i zvířat a člověka. Nejvíce se pesticidy uplatňují v zemědělství.

 

Insekticid je pesticid určený k hubení hmyzu v jeho různých vývojových stupních
Herbicid je pesticid používaný k likvidaci nežádoucích rostlin, např. plevelů nebo invazních rostlin
Fungicid je pesticid používaný k hubení hub, které napadají rostliny a působí na nich ekonomické škody, respektive působí škody na výnosu
Nematocid je pesticid k hubení kroužkovitých červů
Akaricid je pesticid určených k hubení roztočů
Algicid je pesticid určený k hubení řas
Rodenticid je pesticid určený k hubení hlodavců
Slimicid je pesticid pro zamezení růstu bakterií a houbového slizu

 

Snahou pracovišť vyvíjejících pesticidy je, aby používané látky nezůstávaly dlouho v životním prostředí a rychle se rozkládaly. Rozpadají se dle oficiální terminologie na metabolity, rozkladné nebo reakční produkty. Pro posuzování obsahu pesticidních látek v pitných vodách se tedy nyní používá metodika, dle které jsou stanovovány mateřské látky (aplikované pesticidy), které v životním prostředí většinou zachytíme pouze krátce a dále jejich metabolity, které jsou v prostředí déle zachytitelné a vypovídají o aplikaci konkrétní látky delší dobu.

Pokud jsou metabolity stejně toxické - nebezpečné jako původní - mateřská látka, mluvíme o relevantních metabolitech. Pokud jsou nebezpečné méně než mateřská látka, hovoříme o nerelevantních metabolitech.

V praxi se vzorky pitné vody pro stanovení pesticidů analyzují s využitím instrumentálních metod, nejčastěji plynové či kapalinové chromatografie. Tato metodika umožňuje současné stanovení vždy skupiny příbuzných látek, ceníky většiny laboratoří jsou odpovídajícím způsobem konstruovány a je z pohledu finančních nákladů jedno, zda stanovujeme pouze jeden konkrétní pesticid, nebo celou skupinu obdobných látek.

Pro provozovatele vodovodů z výše uvedeného plyne, že při stejném finančním nákladu lze stanovit v rámci jedné skupiny více konkrétních látek a jejich metabolitů a tím získat lepší kontrolu kvality pitné vody.