KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

E-podatelna

Adresa elektronické podatelny:

 

podatelna@khsjih.cz

 

Elektronická podatelna je určena pro příjem elektronických podání doručovaných Krajské hygienické stanici kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava.

Dodání e-mailového podání na adresu elektronické podatelny bude podateli neprodleně potvrzeno v zaslaném notifikačním e-mailu. Pokud notifikační e-mail podatel neobdrží, jeho podání nebylo KHS kraje Vysočina doručeno.

 

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, docx, xls, xlsx, jpg, jpeg, rtf, txt, odt, zfo, případně dalších běžně používaných textových formátech datových zpráv. V případě pochybností vzneste dotaz na e-podatelnu, kde vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Maximální velikost přijaté zprávy do elektronické podatelny je 150 MB.

Dokumenty v elektronické podobě jsou přijímány také na technických nosičích dat, a to CD, DVD, USB.

 

Postup v případě zjištění škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, nebude zpracována. Pokud lze z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého kódu.

 

Náležitosti podání:

Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 4. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo osob a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osob nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí.

Podání v elektronické podobě musí být podepsané uznávaným elektronickým podpisem. Podání je možno učinit pomocí jiných technických prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití uznávaného elektronického podpisu za předpokladu, že tento způsob bude do 5-ti dnů potvrzen písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Dotazy týkající se elektronické podatelny je možné zaslat na uvedenou elektronickou adresu, případně na poštovní adresu Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava.