KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Vzory a formuláře

V souladu s § 19 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, může písemnost osobně převzít na podatelně KHS kraje Vysočina pouze adresát nebo jím zmocněná osoba (pokud se jedná o písemnost doručovanou do vlastních rukou – např. rozhodnutí, musí být předložena písemná plná moc s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, tj. zastoupeného).

Provozní řády - péče o tělo, ubytovací zařízení, pohřební služba

Žádost o schválení provozního řádu

Žádost dle § 45 správního řádu.  Formulář použijete v případě, že žádáte o schválení nebo změnu provozního řádu například vodovodu, provozovny služeb apod.

Přiložené soubory:

Žádost o schválení nebo změnu provozního řádu

zveřejněno 9. 2. 2023

Vzory provozních řádů

Pro zpracování provozního řádu využijte následující vzory dle typu provozovny: 

Přiložené soubory:

Vzor provozního řádu - Posilovna

Vzor provozního řádu - Provozovna kadeřnictví/holičství

Vzor provozního řádu - Provozovna kosmetických služeb

Vzor provozního řádu - Provozovna manikúra / pedikúra

vzor provozního řádu - Provozovna masérských, regeneračních a rekondičních služeb

Vzor provozního řádu - Provozovna solária

Vzor provozního řádu - Provozovna živnosti, při které je porušována integrita kůže

Vzor provozního řádu - Ubytovací zařízení

Vzor provozního řádu - Ubytovací zařízení pro ubytování na dobu delší než 2 měsíce

Vzor provozního řádu - Pohřební služba

Nakládání s odpady provozovny služeb péče o tělo

zveřejněno 13. 2. 2023

Pitná voda

Vzory - pitná voda

Pro zpracování provozního řádu vodovodu nebo veřejné a komerční studny využijte následující formuláře:

Přiložené soubory:

Hodnocení rizik k PŘ vodovodu

Provozní řád jednoduchého vodovodu a pro zásobení veřejných objektů

Provozní řád veřejného vodovodu do 50-ti zásobených obyvatel a studny pro pracoviště

Monitorovací program k PŘ vodovodu

zveřejněno 6. 3. 2023

Oblast územního plánovaní a oblast územního a stavebního řízení

Žádost o vydání stanoviska

Přiložené soubory:

Žádost o vydání stanoviska pro územně plánovací dokumentaci

Žádost o vydání závazného stanoviska pro územní a stavební řízení

zveřejněno 13. 2. 2023

Výživa, stravovací služby

Formuláře - stravovací služby

Tyto formuláře lze využít  při oznámení, změně nebo ukončení výkonu předmětu činnosti dle nažízení EP a Rady (ES) č 852/2004 o hygieně potravin:

Přiložené soubory:

Stravovací služby - Formulář Oznámení zahájení, změny nebo ukončení výkonu předmětu činnosti dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin

zveřejněno 9. 2. 2023

Akce pro děti (tábory, školy v přírodě, apod.)

Formuláře pro organizátory zotavovacích akcí pro děti/ostatních akcí pro děti

Formuláře k využití pro organizátory akcí pro děti (tábory, příměstské tábory, školy v přírodě, sportovní soustředění atp.)

Přiložené soubory:

Formulář Ohlášení konání zotavovací akce pro děti/školy v přírodě/sportovního soustředění

Formulář Prohlášení o bezinfekčnosti

zveřejněno 6. 3. 2023

Předměty běžného užívání

Oznámení o zahájení, změně nebo ukončení výroby nebo dovozu materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami

Formulář Oznámení o zahájení, změně nebo ukončení výroby nebo dovozu materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami

Přiložené soubory:

Formulář Oznámení o zahájení, změně nebo ukončení výroby nebo dovozu materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami

zveřejněno 4. 5. 2023

Notifikace závažného nežádoucího účinku kosmetického přípravku

Formulář A Notifikace závažného nežádoucího účinku kosmetického přípravku

Přiložené soubory:

Formulář A Notifikace závažného nežádoucího účinku kosmetického přípravku

zveřejněno 6. 3. 2023

Zkoušky znalosti hub

Žádost o provedení zkoušky znalosti hub

Tento formulář lze využít k žádosti o provedení zkoušky znalosti hub:

Přiložené soubory:

Vzor - Žádost o provedení zkoušky znalosti hub

zveřejněno 6. 3. 2023

Výběrová řízení

Formuláře k výběrovým řízením - služební poměr

Uchazeč je přijímán do služebního poměru na dobu neurčitou.

Přiložené soubory:

Žádost o přijetí a zařazení

Souhlas se zpracováním osobních údajů

zveřejněno 8. 3. 2023

Formuláře k výběrovým řízením - služební poměr - služební místo představeného

Uchazeč je přijímán do služebního poměru na služební místo představeného na dobu neurčitou.

Přiložené soubory:

Žádost o přijetí a jmenování - představený

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Čestné prohlášení

zveřejněno 10. 3. 2023

Formulář k výběrovým řízením - pracovní poměr

Uchazeč je přijímán do pracovního poměru. Může se jednat také o služební místo obsazované na dobu určitou (například zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou).

Přiložené soubory:

Přihláška do výběrového řízení - pracovní poměr

zveřejněno 8. 3. 2023

Provozní řády - zdravotnická zařízení

Žádost o schválení provozního řádu poskytovatele zdravotní péče

Žádost dle § 45 správního řádu. Formulář použijete v případě, že žádáte o schválení nebo změnu provozního řádu poskytovatele zdravotní péče.

Přiložené soubory:

Žádost o schválení provozního řádu zdravotnického zařízení

zveřejněno 23. 1. 2024

Vzor provozního řádu poskytovatele zdravotní péče

Pro zpracování provozního řádu zdravotnického zařízení využijte následující vzory:

Přiložené soubory:

Vzor provozního řádu poskytovatele zdravotnických služeb

Nakládání s odpady ze zdravotní péče

zveřejněno 23. 1. 2024