KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Časté otázky a odpovědi

Hygiena práce a pracovnělékařské služby

Jakožto zaměstnavateli se nám nedaří sehnat nového smluvního lékaře – poskytovatele pracovnělékařských služeb. Zajímá nás, jak máme tuto situaci v praxi řešit, když nás všichni oslovení lékaři odmítli?

Je krajská hygienická stanice oprávněna vyžadovat v žádosti o zařazení práce do kategorie též podklady, na základě kterých zaměstnavatel zařadil dílčí faktory do kategorie první? Například zaměstnavatel žádá o zařazení práce do celkové kategorie třetí pro dílčí faktor hluk a faktory fyzické zátěže a pracovních poloh zařadil do kategorie první.

Jaká jsou kritéria pro stanovení "pravidelnosti" měření? Pokud si zaměstnavatel sám stanoví interním předpisem rozsah a periodu měření jednotlivých faktorů a postupuje podle tohoto předpisu, může a, v případně pokud ano, za jakých podmínek udělit orgán státního dozoru sankce?

Přenos nákladů za poskytování pracovnělékařských prohlídek na zaměstnance (výstupní prohlídky)?

Pracovnělékařské prohlídky profesionálního řidiče zaměstnaného u zahraniční firmy.

Jak postupovat v případě vstupních prohlídek u osob vykonávajících práci na základě dohody o pracovní činnosti?

Jaké prohlídky má zaměstnanec absolvovat, když u jeho prací došlo ke změně kategorie práce?

Má zaměstnavatel povinnost proplácet zaměstnancům (respektive jejich registrujícím poskytovatelům) poskytnutí výpisu ze zdravotnické dokumentace?

Jak mám postupovat při řešení problematiky horka na pracovišti?