KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Problematika pitné vody v oblasti hygieny obecné a komunální

Dnem 1.10.2003 nabyla účinnosti novela zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 274/2003.

Dle § 4, odst. 2 tohoto zákona je povinností orgánu ochrany veřejného zdraví, v daném případě KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, určit způsob stanovení míst odběru vzorků pitné vody dodávané rozvodem veřejného vodovodu nebo z veřejné studny, vodovodu provozovaného jako součást podnikatelské činnosti, pitné vody z výdejních automatů nebo z individuálních zdrojů zásobujících pitnou vodou veřejné objekty, a to na návrh vlastníka nebo provozovatele vodního zdroje.

Počet odběrových míst musí být roven nejméně počtu krácených rozborů, u vodovodů zásobujících více než 5000 obyvatel musí být počet odběrových míst roven nejméně 80% počtu krácených rozborů podle přílohy tohoto sdělení.

Místa pro odběr vzorků musí být volena tak, aby více než 50 % odběrových míst nebylo trvalých, ale měnilo se každý rok. Měnící se odběrová místa se vybírají metodou náhodného výběru nebo jinou vhodnou metodou, která zaručí, že žádný ze zásobovaných objektů nebude vyloučen z možnosti kontroly. V období do 1. října 2007 je možno místa pro odběr vzorků pitné vody volit tak, aby více než 25 % odběrových míst v roce nebylo trvalých.

Provozovatel, případně vlastník veřejného vodovodu (veřejné studny, vodovodu provozovaného jako součást podnikatelské činnosti, nebo jako součást jiné činnosti právnické osoby, výdejního automatu, individuálního zdroje zásobujícího veřejné objekty), musí navrhnout způsob stanovení míst pro odběru vzorků provozní kontroly jakosti pitné vody, a to v termínu do 31.12.2003. Současně by měl sdělit i přesný počet zásobovaných obyvatel, případně objem rozváděné vody. Tyto údaje jsou rozhodující pro určení ročního počtu krácených rozborů a tedy i pro stanovení počtu odběrových míst.

Vzorky pitné vody musí být odebírány tak, aby byly reprezentativní pro jakost pitné vody spotřebovávané během celého roku a pro celou distribuční síť. Kontrola pitné vody dodávané z rozvodné sítě musí být prováděna uvnitř budovy, nebo na pozemku, kde pitná voda vytéká z kohoutků určených k odběru pro lidskou spotřebu, u pitné vody dodávané ze studní v místě jejího výtoku ze studny, případně z uměle instalované nádrže.

Provozovatelé vodovodů nebo studní jsou povinni, v souladu s § 4, odst. 1 citovaného zákona, zajistit u držitele osvědčení o akreditaci, nebo u držitele autorizace kontrolu, zda voda má jakost pitné vody a současně pořízení protokolu o této kontrole v elektronické podobě a neprodleně předat protokol elektronickou cestou příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

Výše uvedení provozovatelé nebo vlastníci vodovodů a studní jsou dle §4 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb. povinni vypracovat provozní řád (změny stávajících provozních řádů), ve kterém uvedou místa odběru surové, popřípadě pitné vody, základní údaje o technologii úpravy vody, používaných chemických přípravcích, podmínky údržby, plán kontrol provozu a technického stavu vodovodu, místa odběru vzorků pitné vody, rozsah a četnost kontrol a počet zásobovaných osob.

Provozní řád a jeho změny nutno předložit před jejich přijetím ke schválení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, v daném případě KHS kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě.