KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Otázky a odpovědi

Jak mám postupovat při záměru zřízení kavárny?

Podnikatelský záměr se doporučuje v základní myšlenkové rozvaze dát „na papír“. Dispozičně se bude provozovna skládat z odbytového prostoru, hygienického zázemí pro návštěvníky, sanitárního zázemí pro personál a nezbytného skladovacího prostoru. V dalším kroku si obvykle volíte jednu ze dvou variant a to postavení provozovny na tzv. „zelené louce“ nebo cílené rekonstrukce a změny užívání stávajících prostor stavby (nemovitosti).

Každá zvolená varianta vyžaduje konzultaci záměrů s příslušným projektantem včetně posouzení zda-li záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací místa. Následně vzniká „Projekční zpracování podnikatelského záměru“, který již postihne základní dispozice, rozsah inženýrských sítí, požadavky na protihluková opatření, větrání prostor, cesty zásobování apod. V rámci zpracování projektové dokumentace stavby jsou dále řešeny požadavky stavebně technické, kdy oblast hygieny potravin je případně řešena projekčními specialisty. Podnikatelský záměr se dále přesouvá z projekčního záměru do předepsaného rozsahu vyhotovení projektové dokumentace stavby požadované dle typu vedeného stavebního řízení. Dokumentace stavby je investorem následně projednána s příslušnými správními úřady s vydáním stavebního povolení. Po realizaci stavby následuje její kolaudace a zahájení provozu.

Doporučuje se osobní jednání v předmětné věci na pracovišti KHS.