KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Otázky a odpovědi

Musí mít zaměstnanec zemědělského podniku zdravotní průkaz?

Povinnost mít zdravotní průkaz je stanovena v § 19 odst. 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na fyzické osoby přicházející při pracovních činnostech ve stravovacích službách při výrobě potravin nebo při uvádění potravin do oběhu do přímého styku s potravinami, pokrmy, zařízením, náčiním nebo plochami, které jsou ve styku s potravinami nebo pokrmy. Přesná definice co je a není potravina je dále uvedena v čl. 2  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.178/2002 viz. odkaz. Zaměstnanci zemědělského podniku např. při ošetřování hospodářských zvířat, manipulaci s obilím v silech aj. nemusí mít zdravotní průkaz.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32002R0178

Zpracovala: Ing. Jana Roháčková

Datum zpracování: 12.3.2015