KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Otázky a odpovědi

Je krajská hygienická stanice oprávněna vyžadovat v žádosti o zařazení práce do kategorie též podklady, na základě kterých zaměstnavatel zařadil dílčí faktory do kategorie první? Například zaměstnavatel žádá o zařazení práce do celkové kategorie třetí pro dílčí faktor hluk a faktory fyzické zátěže a pracovních poloh zařadil do kategorie první.

Práce, které nejsou zařazeny do kategorie druhé, třetí nebo čtvrté jsou automaticky zařazeny do kategorie první, návrh ani oznámení o zařazení práce do kategorie první zaměstnavatel (nebo osoba samostatně výdělečně činná) nepodává. Orgán ochrany veřejného zdraví může z moci úřední rozhodnout o zařazení práce první nebo druhé kategorie do kategorie rizikových prací (§ 37 odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů). Z toho lze dovodit, že orgán ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice) je oprávněn vyžadovat i podklady, na základě kterých zaměstnavatel zařadil některé dílčí faktory u dané práce do kategorie první v případě, že vyvstane pochybnost, zda tyto dílčí faktory neměly být zařazeny do kategorie vyšší, čímž by mohla být případně ovlivněna výsledná kategorie u dané práce. Pak je na místě postupovat dle § 38 zákona č. 258/2000 Sb. a vycházet z autorizovaného nebo akreditovaného měření a vyšetření.