KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Otázky a odpovědi

Jaká jsou kritéria pro stanovení "pravidelnosti" měření? Pokud si zaměstnavatel sám stanoví interním předpisem rozsah a periodu měření jednotlivých faktorů a postupuje podle tohoto předpisu, může a, v případně pokud ano, za jakých podmínek udělit orgán státního dozoru sankce?

Kategorizace prací musí odpovídat aktuálnímu stavu, proto je potřeba ji aktualizovat v závislosti na měnících se podmínkách. Problematiku rizikových faktorů pracovních podmínek řeší také v § 7 zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje, že pokud se na pracovištích vyskytují rizikové faktory, je zaměstnavatel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřením zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru.

Termín „pravidelnost“ může ovlivňovat např. opotřebení pracovních strojů, ručního nářadí apod., které nelze jednoznačně ohraničit časovým úsekem. Kritéria pro stanovení „pravidelnosti“ měření tedy vychází z konkrétních pracovních podmínek a nejsou taxativně stanovena.