KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Otázky a odpovědi

Přenos nákladů za poskytování pracovnělékařských prohlídek na zaměstnance (výstupní prohlídky)?

Podle § 13 odst. 2  vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona
č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů se výstupní prohlídka provádí

„a) při ukončení pracovněprávního nebo obdobného vztahu vždy, pokud

1. zaměstnanec vykonával práci zařazenou podle zákona o ochraně veřejného zdraví v kategorii druhé rizikové, třetí nebo čtvrté,

2. u zaměstnance byla v době výkonu práce u současného zaměstnavatele uznána nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, pokud trvají, nebo

3. zaměstnanec utrpěl v době výkonu práce u současného zaměstnavatele pracovní úraz a v příčinné souvislosti s ním byla uznána nejméně dvakrát dočasná pracovní neschopnost, popřípadě bylo provedeno nové bodové ohodnocení bolesti nebo ztížení společenského uplatnění podle právního předpisu upravujícího odškodňování způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání),

b) před převedením zaměstnance na jinou práci nebo před změnou druhu práce, pokud jde o ukončení práce rizikové, nebo

c) pokud tak stanoví jiný právní předpis.“

 

V případě, že nejsou naplněny uvedené podmínky, není nezbytné zaměstnance vysílat na výstupní prohlídku.  Rozhodnutí je na zaměstnavateli, který jako jediný má prokazatelné informace o tom, zda zaměstnanec vykonával nebo nevykonával práci rizikovou nebo takovou, u které předpisy výstupní prohlídku vyžadují.

Pro zkušební dobu předpisy výjimky nestanoví. Jedním z důvodů je zejména to, že ve zkušební době je organismus zaměstnance významně zatížen výkonem nové práce v novém prostředí, nelze vyloučit úrazový děj a řada rizikových faktorů i v této době může vyvolat takové změny zdravotního stavu, které dosahují stupně nemoci z povolání.