KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Otázky a odpovědi

Pracovnělékařské prohlídky profesionálního řidiče zaměstnaného u zahraniční firmy.

Platí, že pokud jde o řidiče z povolání, který bude pracovat u zahraniční firmy resp. u zaměstnavatele sídlícího na území České republiky, je tento zaměstnavatel povinen se řídit českými právními předpisy a bude tedy povinen zajistit si pracovnělékařské služby u poskytovatele, který získal oprávnění je vykonávat podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.

V návaznosti na § 54 odst. 2 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb. zaměstnavatel pro výkon práce na svých pracovištích totiž nemůže, je-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jinými právními předpisy, zde myšleno zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů zajišťovat provádění pracovnělékařských prohlídek, posuzování zdravotní způsobilosti k práci a vydávání lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci u poskytovatele, který je registrujícím poskytovatelem zaměstnance nebo osoby ucházející se o zaměstnání.

Každý zaměstnanec, tedy i z jiného státu, který má vykonávat práci u zaměstnavatele sídlícího v České republice, se musí podrobit lékařské prohlídce u poskytovatele, se kterým má zaměstnavatel uzavřenou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb. Pro úplnost shrnujeme, že jedním z podkladů pro vydání lékařského posudku je výpis ze zdravotnické dokumentace od registrujícího poskytovatele, a jde-li o osobu, o jejímž zdravotním stavu je vedena zdravotnická dokumentace na území jiného státu, též výpis z této dokumentace, ke kterému je přiložen úředně ověřený překlad do českého jazyka. Překlad se nepožaduje, je-li výpis ze zdravotnické dokumentace ve slovenském jazyce.

V případě, že půjde o zahraničního řidiče z povolání, který je vysílán na služební cesty do České republiky, ten bude pochopitelně posuzován co do zdravotní způsobilosti k práci podle právních předpisů daného státu.