KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Otázky a odpovědi

Jak postupovat v případě vstupních prohlídek u osob vykonávajících práci na základě dohody o pracovní činnosti?

Ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) bodu 2. zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů se stanovuje, že zaměstnavatel vstupní lékařskou prohlídku zajistí vždy před vznikem právního vztahu založeného dohodou o pracích konaných mimo pracovní poměr,

má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle

  zákona o ochraně veřejného zdraví prací rizikovou nebo

je součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní  

  způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem podle § 60 (viz vyhláška  

  č. 79/2013 Sb., v platném znění

nebo jinými právními předpisy.

 

Zaměstnavatel může vstupní lékařskou prohlídku vyžadovat též, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou a která má být vykonávána na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti.

Z uvedeného tedy plyne, že pokud půjde ve Vašem případě o zaměstnance, kteří vykonávají pouze práci zařazenou do kategorie první a nevykonávají činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem, kterým se rozumí vyhláška č. 79/2013 Sb. nebo jiným právním předpisem, nevztahuje se na ně povinnost podrobit se vstupní prohlídce. Nelze však opominout právo zaměstnavatele, má-li pochybnosti o zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o práci, která není prací rizikovou, aby vstupní prohlídku požadoval.

Z výše uvedeného lze dovodit, že možnost neprovádět periodické prohlídky u prací vykonávaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se vztahuje jen na případy, kdy je dohoda sjednána na dobu kratší než je lhůta periodické prohlídky stanovená pro jednotlivé kategorie práce nebo práce, jejichž součástí je riziko ohrožení života nebo zdraví.