KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Otázky a odpovědi

Má zaměstnavatel povinnost proplácet zaměstnancům (respektive jejich registrujícím poskytovatelům) poskytnutí výpisu ze zdravotnické dokumentace?

Ustanovení § 42 odst. 1 písm. b) zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, stanoví, že lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci se mj. vydává i na základě zhodnocení výpisu ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě jejím registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství. Pouze na základě informací z této dokumentace lze získat objektivní informace z předchozího období, které jsou nezbytné pro správné posouzení dalšího vývoje zdravotního stavu a tedy správné posouzení zdravotní způsobilosti k práci. Provedení výpisu ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele je tedy součástí lékařské preventivní prohlídky, jejímž účelem je posoudit zdravotní způsobilost posuzované osoby k dané práci.

Pokud má poskytovatel pracovnělékařských služeb v dokumentaci již založený kompletní výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele posuzované osoby a toto je uvedeno v žádosti o výpis, není třeba, aby registrující poskytovatel pořizoval před každou periodickou prohlídkou výpis z celé zdravotnické dokumentace, ale stačí pouze předat informace o vývoji zdravotního stavu od doby provedení poslední lékařské preventivní prohlídky, viz § 42a odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. (tzv. potvrzení o nezměněném zdravotním stavu).

Zároveň dle § 42a odst. 3 zákona č. 373/2011 Sb. výpis ze zdravotnické dokumentace podle § 42 odst. 1 písm. b), popřípadě potvrzení o nezměněném zdravotním stavu, není třeba požadovat, pokud to s ohledem na důvody posouzení zdravotního stavu nebo zdravotní způsobilosti posuzované osoby nebo jiné předložené podklady není nezbytné. Důvody stanoví § 60 písmeno f) tohoto zákona, konkrétně pak § 6 odst. 2 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2013 Sb. (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že posuzovaná osoba nemůže doložit výpis ze své zdravotnické dokumentace, protože nemá žádného registrujícího poskytovatele, zaznamená poskytovatel pracovnělékařských služeb tuto skutečnost do své zdravotnické dokumentace (nejlépe formou čestného prohlášení) a záznam nechá posuzovanou osobou podepsat. V tomto případě je nezbytné, aby poskytovatel pracovnělékařských služeb pro zhodnocení zdravotního stavu provedl nebo zajistil provedení všech nezbytných vyšetření (pokud k takovým vyšetřením není sám odborně způsobilý) tak, aby byly zjištěny relevantní skutečnosti pro posouzení zdravotní způsobilosti k práci a učinění příslušného závěru v lékařském posudku s ohledem na zdravotní náročnost konkrétní práce.

Pokud je výpis ze zdravotnické dokumentace registrujícího poskytovatele vydán za účelem provedení periodické či mimořádné lékařské prohlídky zaměstnance, hradí ho zaměstnavatel, neboť dle ustanovení § 58 zákona č. 373/2011 Sb. hradí zaměstnavatel pracovnělékařské služby poskytované podle tohoto zákona, nejedná se tedy o úhradu z veřejného zdravotního pojištění. Na povinnost úhrady výpisu ze zdravotnické dokumentace se rovněž vztahuje zákoník práce, jehož ustanovení § 101 odst. 6 uvádí, že náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je povinen hradit zaměstnavatel; tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance.

V případě, že je výpis z dokumentace registrujícího poskytovatele žádán za účelem provedení vstupní prohlídky, tak § 59 odst. 2 zákona č. 373/2011 Sb. stanoví, že vstupní lékařskou prohlídku (tzn. včetně výpisu) hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Zaměstnavatel hradí vstupní lékařskou prohlídku (tzn. včetně výpisu), pokud uzavře s osobou ucházející se o zaměstnání pracovněprávní nebo obdobný vztah. Věta první a druhá se nepoužije, jestliže osoba ucházející se o zaměstnání se s případným zaměstnavatelem dohodne o úhradě vstupní prohlídky i v případě neuzavření pracovněprávního nebo obdobného vztahu, anebo stanoví-li právní předpis jinak. Vstupní lékařskou prohlídku, jde-li o posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání k práci v noci, hradí případný zaměstnavatel vždy.

O výpis ze zdravotnické dokumentace může požádat poskytovatel pracovnělékařských služeb registrujícího poskytovatele posuzované osoby sám, musí však být dohodnuto, jakým způsobem se v takovém případě uskuteční úhrada za vyhotovení výpisu. Předání výpisu ze zdravotnické dokumentace poskytovateli pracovnělékařských služeb může zajistit i posuzovaná osoba sama. Vždy tedy záleží na vzájemné dohodě.