KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Otázky a odpovědi

Mám podnikatelský záměr vyrábět kosmetiku (mýdlo, sůl do koupele apod.) jak mám postupovat?

VÝROBA KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVKŮ

Legislativa

Živnost

- Pořzení živnostenského listu. Pro výrobu kosmetiky nepotřebujete žádnou odbornou kvalifikaci. Vystačíte si s živností “Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostředků”, která patří do režimu volných živností. Tu si za poplatek 1 000 Kč obstaráte na živnostenském úřadě.

- Pokud už živnost máte, stačí si tento řádek zajít zdarma doplnit.

Provozovna

Pozn.: u menších výrobců by mohla být dostačující jedna místnost, ale oddělit výrobu a skladování.

Výroba kosmetického přípravku

Zásady provozní hygieny při výrobě kosmetických přípravků

Zásady osobní hygieny při výrobě kosmetických přípravků

Povinná certifikace kosmetiky (zhodnocení bezpečnosti kosmetického přípravku)

Registrace

Označování kosmetických přípravků

Obsah etiket upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1223/2009 (článek 19)

1. Aniž jsou dotčena ostatní ustanovení tohoto článku, smí být kosmetický přípravek dodáván na trh, pouze pokud jsou na obalu, do kterého je přípravek naplněn, a na jeho vnějším obalu nesmazatelněčitelně a viditelně uvedeny tyto údaje:

a) jméno nebo zapsaný název a adresa odpovědné osoby. Toto je možné uvést i zkratkou, pokud zkratka umožňuje určit tuto osobu a její adresu;

b) jmenovitý obsah v době balení vyjádřený v hmotnosti nebo objemu, s výjimkou balení obsahujících méně než pět gramů nebo pět mililitrů, bezplatných vzorků a  balení pro jedno použití;

c) datum, do kterého kosmetický přípravek skladovaný za vhodných podmínek bude nadále plnit svou původní funkci, a zejména zůstane v souladu s článkem 3 ("datum minimální trvanlivosti").

- Samotnému datu nebo údajům o tom, kde je datum na vnějším obalu uvedeno, předchází symbol uvedený v bodě 3 přílohy VII („symbol přesýpacích hodin)“ nebo slova: "spotřebujte nejlépe do".


- Datum minimální trvanlivosti musí být zřetelně uvedeno a musí obsahovat buď měsíc a rok, nebo den, měsíc a rok, v uvedeném pořadí. Tato informace musí být podle potřeby doplněna údajem o podmínkách, které musí být splněny, aby byla zaručena uvedená trvanlivost.

d) zvláštní upozornění týkající se použití, a alespoň ta upozornění, která jsou uvedena v přílohách III až VI, a veškerá zvláštní upozornění o kosmetických přípravcích pro profesionální použití;

e) číslo šarže nebo odkaz umožňující identifikaci kosmetického výrobku. Není-li to z praktických důvodů možné, protože jsou kosmetické přípravky příliš malé, bude stačit, když tyto informace uvedete na vnějším obalu;

f) funkce kosmetického přípravku, pokud není zřejmá z jeho obchodní úpravy;

g) seznam přísad. Tato informace může být uvedena pouze na vnějším obalu. Seznamu musí předcházet slovo "ingredients".

Pro účely tohoto článku se přísadou rozumí jakákoli látka nebo směs látek záměrně použitá v kosmetickém přípravku během výrobního procesu. Za přísady se však nepovažují

i) nečistoty v použitých surovinách,

ii) technické pomocné materiály použité při mísení, které nejsou přítomny v konečném přípravku.

Parfémové a aromatické kompozice a jejich suroviny se uvádějí slovy "parfum" nebo "aroma". Kromě slov "parfum" nebo "aroma" se látky, jejichž přítomnost musí být v souladu s přílohou III sloupcem "Jiné" vyznačena, navíc uvedou v seznamu přísad.

Přísady se na seznamu uvádějí v sestupném pořadí podle hmotnosti v době jejich přidání do kosmetického přípravku. Přísady v koncentracích menších než 1% mohou být uvedeny v jakémkoli pořadí po přísadách, jejichž koncentrace překračuje 1%.

Všechny obsažené přísady ve formě nanomateriálu musí být jasně uvedeny na seznamu přísad. Za názvy těchto přísad se uvede slovo "nano" v závorkách.

Barviva, která nejsou určena pro barvení vlasů, mohou být uvedena v jakémkoli pořadí po ostatních kosmetických přísadách. Pro dekorativní kosmetické přípravky nabízené na trhu ve více barevných odstínech mohou být v seznamu uvedena veškerá barviva, která nejsou určena pro barvení vlasů, použitá ve škále za předpokladu, že jsou připojena slova "může obsahovat" nebo symbol "+/-". Kde je to možné, použije se nomenklatura CI (Colour Index).

        2. Není-li z praktických důvodů možné uvést na etiketě informace stanovené v odst. 1 písm. d) a g), použije se tento postup:

        - informace se uvedou na přiloženém nebo připevněném letáku, etiketě, pásce, visačce nebo kartičce,

        - pokud to není z praktických důvodů nemožné, odkáže se na tyto informace zkráceným údajem nebo symbolem stanoveným v bodě 1 přílohy VII, který se musí nacházet na obalu, do kterého je přípravek naplněn, nebo na vnějším obalu, pokud jde o informace uvedené v odst. 1 písm. d), a na vnějším obalu, pokud jde o informace uvedené v odst. 1 písm. g).

        3. Není-li v případě mýdla, koupelových kuliček nebo jiných malých přípravků z praktických důvodů možné uvést informace stanovené v odst. 1 písm. g) na etiketě, visačce, pásce nebo kartičce nebo na přiloženém letáku, musí se tyto informace nacházet na upozornění v bezprostřední blízkosti obalu, do kterého je kosmetický přípravek naplněn a ve kterém je vystaven k prodeji.

        4. Pro kosmetické přípravky, které nejsou ve spotřebitelském balení, jsou baleny v místě prodeje na žádost kupujícího nebo jsou baleny pro okamžitý prodej, přijmou členské státy podrobná pravidla pro uvádění informací stanovených v odstavci 1.

        5. Jazyk, v němž jsou uváděny informace podle odst. 1 písm. b), c), d) a f) a odstavců 2, 3 a 4, stanoví právní předpisy členských států, ve kterých je přípravek dodáván konečnému uživateli.

        6. Informace podle odst. 1 písm. g) se vyjadřují pomocí názvu přísady podle společné nomenklatury uvedeného v seznamu stanoveném v článku 33. Neexistuje-li společný název přísady, použije se termín vyskytující se v obecně uznávané nomenklatuře.

Oznámení KHS

- Musíte oznámit místně příslušné krajské hygienické stanici datum zahájení výroby a dodat jí potřebné dokumenty.

Uchování technické dokumentace

- Další povinností je po deset let uchovávat technickou dokumentaci o kosmetických přípravcích (popis přípravku, zprávu o bezpečnosti, popis výrobní metody, příp. důkazy o účinku přípravku).

- Pokud chcete vyrábět i vlastní obaly, vztahují se na vás ještě další předpisy. Obaly totiž musí splňovat určité náležitosti např. chránit obsah výrobku, zabránit působení slunečního záření či zanesení bakterií.

Alternativy k prodeji vlastních výrobků

Prodej vlastní kosmetiky je náročný proces. Než budete moci prodávat alespoň jeden výrobek, bude vás to stát desítky tisíc korun, a alespoň rok času.

Pokud máte zájem o prodej kosmetiky jiných výrobců, budete považováni za distributory kosmetických výrobků. I ti mají své povinnosti, které jsou však ve srovnání s výrobci minimální. Budete muset kontrolovat, zda jsou na výrobku uvedeny všechny podstatné informace, kontrolovat šarže a identifikační čísla výrobků, složení výrobku a datum trvanlivosti.