KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Odbor hygieny obecné a komunální

Jihlava
Ing. Milan Brychta
ředitel odboru

Oddělení hygieny obecné a komunální Jihlava a Třebíč

Jihlava
Ing. Karel Smejkal
vedoucí oddělení

Oddělení hygieny obecné a komunální Havlíčkův Brod a Pelhřimov

Pelhřimov
Ing. Kristýna Štěpánová
vedoucí oddělení

Oddělení hygieny obecné a komunální Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou
Ing. Josef Roháček
vedoucí oddělení

 

Popis činnosti odboru

Zajišťuje v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění:

 1. Kontroluje plnění povinností provozovatelů daných platnou legislativou dle kontrolního plánu stanoveného na základě priorit MZ a krajských priorit v tzv. běžném dozoru:
  • veřejných vodovodů, veřejných studní a výdejních automatů (Vyhláška MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, vyhl. č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházejících do přímého styku s vodou a na úpravu vody) v platném znění,
  • v zařízeních s činnostmi epidemiologicky závažnými, tj. např. holičství, kadeřnictví, pedikúry, solária, masáže… (vyhl. č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných),
  • v bazénech, saunách, koupalištích, (Vyhláška MZ č. 238/2011 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch v platném znění),
  • v pobytových místnostech (vyhláška č. 6/2003 Sb. kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí),
  • v zařízeních pohřebnictví - v oblasti neveřejných pohřebišť a plnění podmínek koncesí k provozování pohřební služby, chladící zařízení a úprava silničních vozidel (zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů v platném znění),
  • v zařízeních pro hromadné ubytování,
  • zdrojů hluku a vibrací v mimopracovním prostředí s výjimkou hluku z užívání bytů a rodinných domů (nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací) ,
  • ve spolupráci s ostatními správními úřady v zařízeních nakládajících s odpady (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech),
  • kontroluje podmínky integrovaného povolení v spolupráci s Českou inspekcí životního prostředí (zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci).
 2. Provádí revizi provozovatelů vlastními odběry vzorků pitné vody, koupacích vod, teplé vody, vlastními měřeními kvality ovzduší v pobytových místnostech, úrovně hluku, vibrací, neionizujícího záření apod.
 3. Kontroluje kvalitu vod ve vodních plochách vhodných ke koupání.
 4. Zajišťuje auditní sledování kvality pitné vody ve veřejných vodovodech a studních a kvality koupací vody ve všech druzích koupacích vod v informačním systému PiVo.
 5. Vyjadřuje se k předloženým podkladům, v tzv. preventivním hygienickém dozoru
  • v řízeních podle stavebního zákona zpracovává závazná stanoviska k projektové dokumentaci a kolaudaci staveb, kde jsou dotčeny zájmy orgánu ochrany veřejného zdraví; důraz zaměřen na kontrolu požadavků péče o životní prostředí a ochranu veřejného zdraví a to zejména v ochraně staveb před imisemi hluku, neionizujícího záření, při nakládání s odpady, při zřizování provozoven poskytující služby epidemiologicky závažné a při zásobování obyvatelstva pitnou vodou
  • zpracovává stanoviska k územně plánovací dokumentaci
  • u staveb, které jsou předmětem posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu staveb na životní prostředí (E.I.A) a u vybraných chráněných objektů školských, zdravotnických, rekreačních, obytných aj. se podílí na hodnocení a řízení zdravotních rizik
  • zpracovává vyjádření k vydání integrovaného povolení a k dokumentacím v procesu E.I.A., především v oblasti imisí hluku a vibrací
  • vydává rozhodnutí a stanoviska k provozním řádům veřejných vodovodů a veřejných studní, koupališť, provozoven s činností epidemiologicky závažných, při kterých fyzické osoby přicházejí do přímého styku s tělem spotřebitele, ubytovacích zařízení
  • vydává rozhodnutí v oblasti pitných vod a hluku – např. stanovení limitu výskytu látek neupravených vyhláškou č.252/2004 Sb., stanovení mírnějšího hygienického limitu látek výjimek upravených vyhláškou č.252/2004 Sb., povolení použití vody jiné jakosti, povolení použití vodárenských technologií při úpravě vody pitné vody, časově omezené povolení zdroje hluku
  • řeší stížnosti na kvalitu pitné vody, teplé vody a koupacích vod
  • řeší stížnosti na hluk v mimopracovním prostředí, včetně účasti při měření v terénu
  • řeší stížnosti na neionizující záření v mimopracovním prostředí
 6. Projednává přestupky fyzických osob podnikajících a právnických osob dle zákona č. 258/2000 Sb. a ostatních zákonů, které k tomu zmocňují.
 7. Podílí se na vytváření a spolupracuje při realizaci koncepčních a zdravotně politických programů regionu.
 8. V době povodní spolupracuje s povodňovými komisemi na odstraňování nedostatků:
  • prověřuje ve spolupráci s HZS, předsedy povodňových komisí, provozovateli vodovodů a starosty obcí, zda nedošlo k zaplavení veřejných zdrojů vody, technologických zařízení na úpravu pitných vod a vodovodních řádů,
  • poskytuje informace o pravidlech základní hygieny po záplavách, o ošetření zaplavené studně určenou k individuálnímu zásobování, o postupu v případě zasažení potravin,
  • provádí odběry zasažených zdrojů pitných vod – sreening studní, které slouží jako jediné pro zásobování pitnou vodou.
 9. Poskytuje součinnost ostatním orgánům státní správy.
 10. Podílí se na vedení praxe budoucích zdravotnických pracovníků a postgraduálního vzdělávání pracovníků s magisterským vzděláním.
 11. Provádí školící a přednáškovou činnost.