KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Oznamování podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

V souladu s § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu, je v Krajské hygienické stanici kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen „KHS kraje Vysočina“) zřízeno služební místo státního zaměstnance přijímajícího a prošetřujícího oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu (dále jen „prošetřovatel“).

 

Prošetřovatel přijímá oznámení a prošetřuje v nich obsažená podezření, týkají-li se představeného, státního zaměstnance, jiného zaměstnance nebo osoby ve služebním poměru podle jiného právního předpisu zařazených v KHS kraje Vysočina jako služebním úřadu.

 

Prošetřovatelem KHS kraje Vysočina je Mgr. Rudolf Sekava.

 

Schránka pro příjem oznámení v listinné podobě obsahujících podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním výše uvedenými osobami je umístěna po levé straně na venkovní zdi u vchodu do budovy Tolstého 1914/15 v Jihlavě. Schránka je označena "KHS kraje Vysočina, oznámení dle nař. vl. č. 145/2015 Sb."

 

Zvláštní schránka elektronické pošty: oznameni@khsjih.cz