KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Sankce

Sankce za přestupky pro porušení povinností uložených na úseku ochrany veřejného zdraví

 1. Pro právnické osoby, fyzické osoby - podnikatele a fyzické osoby

  Dle § 92a - § 92n zák. č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění
  • až do výše 3.000.000,-- Kč
  • při poškození zdraví, vzniku nebo hrozbě epidemie až do výše 4.000.000,-- Kč

  Dále je KHS nadána pravomocí ukládat pokuty dle zvláštních právních předpisů a to:
  • zák. č. 110/1997, o potravinách ve znění pozdějších předpisů - § 14 a § 17i písm. e)
  • zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů - § 23a § 24
  • zák. č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků ve znění pozdějších předpisů - § 7 a § 8
  • zák. č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů - § 35 a § 44
  • zák. č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci ve znění pozdějších předpisů - § 35, § 37 - § 40
  • zák. č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh ve znění pozdějších předpisů - § 27 a § 32 - § 33
  • zák. č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích ve znění pozdějších předpisů - § 35 a § 38 - § 39b
  • zák. č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami - § 24
  • zák. č. 255/2012 Sb., o kontrole ve znění pozdějších předpisů - § 15

  K tomu je ukládána povinnost uhradit paušální částku náhrady nákladů 1.000,-- Kč dle § 79 odst. 5 správního řádu a vyhl. č. 520/2005 Sb.
   
 2. Pořádkové pokuty

  KHS je nadána pravomocí ukládat pořádkové pokuty fyzickým osobám dle
  • § 62 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád až do výše 50.000,-- Kč