KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Druhy míst ke koupání

Jaká je kvalita vody na nádrži nebo řece, kam se chodíte v létě koupat? Kdo a jestli vůbec je někdo za tu či onu lokalitu zodpovědný?

Místa, kde se lidé koupou lze rozdělit podle zákonného statutu (zákon číslo 258/2000 Sb. v platém znění) té které lokality:

Přírodní koupaliště - jsou stavby povolené k účelu koupání nebo nádrže ke koupání, v nichž je voda obměňována řízeným přítokem a odtokem pitné, nebo chemicky neupravované podzemní nebo povrchové vody, nebo voda, ve které nabízí službu koupání provozovatel. V přírodním koupališti je tedy voda chemicky neupravovaná.

Plochy vhodné ke koupání dle § 6d, zákona č. 258/2000 Sb. - vodní plocha, která nemá přímo provozovatele, ale je zde osoba provozující např. tělovýchovná sportovní zařízení nebo provozuje hostinskou činnost v souvislosti s povrchovými vodami (ubytovací služby, kempy, chatové osady apod.) a má v nabídkách svých služeb spotřebiteli nebo v reklamě nabízí možnost koupání.

Samozřejmě lidé se koupají nejen v plochách, které mají provozovatele. Pokud se jedná o plochu, ve které se koupe větší počet osob a nebyl pro tuto plochu vydán trvalý zákaz koupání nebo varování před koupáním, je tato plocha zahrnuta do seznamu ploch ke koupání, který každoročně vydává ministerstvo zdravotnictví. Tyto plochy se potom nazývají další povrchové vody využívané ke koupání.

Pro všechny výše jmenované plochy je vydáván územně příslušnou KHS tzv. monitorovací kalendář.

Stavby povolené k účelu koupání vybavených systémem přírodního čištění vod ke koupání tzv. BIOTOP - zvláštní případ přírodního koupaliště, obsahující filtrační zóny s vysázenými vodními rostlinami, které udržují rovnováhu živin ve vodě a voda je tedy upravovaná přírodním způsobem. Plocha má také provozovatele.

Výsledky stanovení kvality vody jsou uveřejňovány na webových stránkách KHS a jsou poskytovány i médiím.

Koupat se lze samozřejmě v kterémkoliv rybníku či nádrži, kde to není zakázáno. Zde kvalita vody není nikým sledována a je na koupajícím, zda do vody vstoupí či nikoliv.

Obecně platí: nevstupovat do vody s větším množstvím uhynulých ryb, vody páchnoucí, s malou průhledností, pokud se nejedná o přírodní zákal např. rašelinného původu (jinak při vstupu do vody po kolena bychom měli vidět prsty u nohou). Zvýšené opatrnosti je třeba u osob s oslabeným imunitním systémem - chronicky nemocných, starých lidí, malých dětí a těhotných žen.

Umělé koupaliště - mezi ně patří kryté bazény, většina venkovních koupališť (pokud je v nich voda upravována přídavkem chemických látek), které mají vždy provozovatele. Požadavky na kvalitu jsou odlišné od výše uvedených ploch ke koupání a jsou přísnější, neboť provozovatel má povinnost upravovat vodu tak, aby vyhovovala požadavkům legislativy.

Koupací sezóna je doba, ve které je koupaliště provozováno.

Pokud má koupací plocha provozovatele, ten si stanoví délku koupací sezóny. Po dobu koupací sezóny provádí provozovatel kontrolu jakosti vody.

Další povrchové vody ke koupání (plochy na seznamu Ministerstva zdravotnictví) jsou kontrolovány podle monitorovacího kalendáře, který sestavuje územně příslušná KHS a obsahuje frekvenci, rozsah kontroly a přesné termíny, kdy je kontrola prováděna.