KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Hodnocení kvality vody

Základní informace

 1. Umělá koupaliště
  Jakost vody pro koupání posuzuje Krajská hygienická stanice podle vyhlášky č. 238/2011Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch. Tato vyhláška stanoví hygienické limity ukazatelů jakosti vody v koupalištích, hygienické požadavky na jejich vybavení, čištění, úklid, desinfekci, úpravu, obměňování a recirkulaci vody v bazénech umělých koupališť. Dále určuje četnost i rozsah kontrolních rozborů vody. Kontrolu kvality vody zajišťuje provozovatel.
 2. Povrchové vody využívané ke koupání
  Kontrola jakosti vody musí být zahájena nejpozději 14 dní před předpokládaným počátkem koupací sezóny. V průběhu tohoto období se kontrolní odběry provádějí dle monitorovacího kalendáře obvykle jednou za 14 dní, v případě zhoršené kvality vody nebo podezření na zhoršení lze četnost odběrů zvýšit. Při překročení limitů, kdy hrozí ohrožení zdraví, je Krajská hygienická stanice (KHS) povinna vydat zákaz koupání, není však povinna dohlížet na jeho dodržování. Je věcí každého návštěvníka pláže, zda vezme na vědomí údaje o nevhodnosti vody ke koupání a bude zákaz respektovat. KHS zveřejňuje zákaz koupání vyvěšením na úřední desce místně příslušné obce s rozšířenou působností a na úředních deskách všech obcí tvořících jeho správní obvod. Výsledky kontroly kvality vody jsou zveřejňovány na webových stránkách KHS.
 3. Ostatní vodní plochy
  Na ostatních vodních plochách je koupání „na vlastní nebezpečí“, kvalita vody není sledována.
 4. Přírodní koupaliště
  Jakost vody pro koupání posuzuje Krajská hygienická stanice podle vyhlášky č. 238/2011Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch. Kontrolu kvality vody zajišťuje provozovatel. Výsledky kontroly kvality vody jsou zveřejňovány na webových stránkách KHS.
 5. Plochy vhodné ke koupání dle § 6d, zákona č. 258/2000 Sb.
  Obdobně musí zajišťovat kontrolu vody osoba, která sice není provozovatelem ale provozuje např. tělovýchovná sportovní zařízení, nebo provozuje hostinskou činnost v souvislosti s povrchovými vodami (ubytovací služby, kempy, chatové osady apod.) a v nabídkách svých služeb spotřebiteli nebo v reklamě nabízí možnost koupání. Jakost vody pro koupání posuzuje Krajská hygienická stanice podle vyhlášky č. 238/2011Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch. Výsledky kontroly kvality vody jsou zveřejňovány na webových stránkách KHS.
 6. Vody ke koupání ve stavbách povolených k účelu koupání nebo nádržích ke koupání, v nichž je voda ke koupání obměňována řízeným přítokem a odtokem pitné vody nebo trvalým přítokem a odtokem chemicky neupravované podzemní nebo povrchové vody, nebo ve stavbách povolených k účelu koupání vybavených systémem přírodního čištění vod ke koupání (tzv.“biotopy“)
  Jakost vody pro koupání posuzuje Krajská hygienická stanice podle vyhlášky č. 238/2011Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch. Kontrolu kvality vody zajišťuje provozovatel. Výsledky kontroly kvality vody jsou zveřejňovány na webových stránkách KHS.

Způsob souhrnného hodnocení jakosti vody v přírodních koupalištích a povrchových vodách využívaných ke koupání

Voda vhodná ke koupání

Obecný popis: Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi

Symbol:

 

Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi

Obecný popis: Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat.

Symbol:

 

Zhoršená jakost vody

 Obecný popis: Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.

Symbol:

 

Voda nevhodná ke koupání

Obecný popis: Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro citlivé jedince.

Symbol:

 

Voda nebezpečná ke koupání

Obecný popis: Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání.

Symbol:

Seznam a stručná charakteristika jednotlivých ukazatelů

Střevní enterokoky

Slouží jako indikátor bakteriálního znečištění fekálního původu. Při zvýšeném nálezu existuje zvýšená pravděpodobnost žaludečních a střevních problémů.

 

Escherichia coli

Slouží jako indikátor bakteriálního znečištění fekálního původu. Při zvýšeném nálezu existuje zvýšená pravděpodobnost žaludečních a střevních problémů. Jsou citlivější na působení zevních vlivů než enterokoky.

 

Průhlednost

Průhlednost je hloubka, ve které je ještě vidět spouštěná Secchiho deska (bílá nebo s bílými a černými kvadranty). Snížení průhlednosti může být způsobeno buď rozvojem fytoplanktonu nebo přítomností anorganických částic (často po deštích v povodí nad sledovanou lokalitou nebo např. prací v toku). Jedná se o doplňkový ukazatel a přímá zdravotní rizika nejsou. Ve vodách se sníženou průhledností je ovšem značně ztížena záchrana tonoucích. Snížení průhlednosti je však vždy estetickou závadou.

 

Znečištění odpady

Za znečištění odpady se považují produkty lidské činnosti typu odpadky, zbytky dehtu, dřevo, plasty, lahve, obaly ze skla, plastů, gumy nebo jiných látek.

 

Přírodní znečistění

Za přírodní znečištění se považují např. zbytky suchozemských rostlin (ulomené větve, kmeny, listy, odkvetlé květy, posekaná tráva) a makroskopické vodní organismy nebo jejich zbytky (vláknité řasy, ulomené stonky a listy vodních rostlin, mrtvé ryby). Živé vyšší vodní rostliny přirozeně rostoucí na části přírodního koupaliště nejsou považovány za znečištění.

 

Chlorofyl-a

Ve vodě přítomné řasy a sinice obsahují chlorofyl-a, který potřebují k fotosyntéze. Jeho stanovení ve vodě slouží jako míra přítomnosti řas a sinic.

 

Mikroskopický obraz

Podává informaci o druzích přítomných řas, sinic a drobných živočichů, jakož i informaci o neživých částicích rozptýlených ve vodě.

 

Sinice

Sinice obsahují látky, které způsobují alergie. U koupajícího se člověka, podle toho, jak je citlivý a jak dlouho ve vodě pobývá, se mohou objevit vyrážky, zarudlé oči, rýma. Sinice také mohou produkovat různé toxiny (jedovaté látky). Podle toho, kolik a jakých toxinů se do těla dostane, se liší i projevy: od lehké akutní otravy projevující se střevními a žaludečními potížemi, přes bolesti hlavy, až po vážnější jaterní problémy.

 

Vodní květ

Vodní květ je označení pro masový rozvoj řas a sinic. Ve vodě se může projevit jako "hustá zelená kaše", která je buď homogenní, nebo jsou patrny drobné vločky či jehličky o velikosti několika milimetrů, které se mohou sdružovat až do mnoho centimetrů velkých chuchvalců.

 

Pseudomonas aeruginosa

Běžně se vyskytuje v odpadních vodách, rostlinách, v půdě. Způsobuje vleklé záněty uší, pochvy, močových cest, očí.

Posuzování a klasifikace vody ke koupání v přírodních koupalištích a povrchových vodách využívaných ke koupání

Provádí se na základě hodnocení mikrobiologické kvality vody (Escherichia coli a střevní enterokoky) celkem za 4 koupací sezóny vždy po skončení koupací sezóny.
Jedná se tedy na rozdíl od hodnocení pomocí „smajlíků“ o hodnocení dlouhodobé a na základě pouze mikrobiologických ukazatelů a v průběhu sezóny se nemění.

Z výsledků stanovení pro výše uvedené mikrobiologické ukazatele se provede výpočet 95. percentilu a 90. percentilu. Na základě vypočtených percentilů se voda zařadí do některé z následujících kategorií:

Výborná kvalita vodyDobrá kvalita vodyPřijatelná kvalita vodyNevyhovující kvalita vody

Hodnocení jakosti ke koupání ve stavbách povolených k účelu koupání nebo nádržích ke koupání, v nichž je voda ke koupání obměňována řízeným přítokem a odtokem pitné vody nebo trvalým přítokem a odtokem chemicky neupravované podzemní nebo povrchové vody, nebo ve stavbách povolených k účelu koupání vybavených systémem přírodního čištění vod ke koupání (tzv. "biotopy")

Dle platné legislativy je prováděno zařazení do 5-ti stupňů kvality vody dle souladu s požadavky vyhlášky 238/2011Sb. Vypovídá o aktuální kvalitě vody a v průběhu koupací sezóny se aktualizuje.

 

Voda vhodná ke koupání

Obecný popis: Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi. Mikrobiologické ukazatele v souladu s požadavky vyhlášky, průhlednost větší než 1m, sinice nezaznamenány.

Symbol:

 

Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi

Obecný popis: Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat. Mikrobiologické ukazatele v souladu s požadavky vyhlášky, průhlednost je menší než 1m, sinice nezaznamenány.

Symbol:

 

Zhoršená jakost vody

Obecný popis: Mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat. Mikrobiologické ukazatele v souladu s požadavky vyhlášky, zaznamenán první stupeň (pozorovatelný) výskytu sinic.

Symbol:

 

Voda nevhodná ke koupání

Obecný popis: Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro citlivé jedince. Mikrobiologické ukazatele překračují limitní hodnoty, zaznamenán druhý stupeň výskytu sinic (hojný).

Symbol:

 

Voda nebezpečná ke koupání

Obecný popis: Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání. Mikrobiologické ukazatele opakovaně neplní požadavky vyhlášky, sinice jsou zaznamenávány v masovém výskytu, jsou zaznamenávány nepřijatelné smyslově postižitelné vlastnosti, mohlo dojít k prokázanému onemocnění po koupání ve vodě atd.

Symbol: