KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Vyhodnocení akce Solme s rozumem 2023 v Kraji Vysočina

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina (dále jen KHSV) realizovala krajskou akci „Solme s rozumem 2023“. Zjišťováno bylo množství soli v pokrmech podávaných v různých typech provozoven stravovacích služeb. Jednalo se o domovy pro seniory, restaurace, provozovny závodního stravování a fastfood. Měřeno bylo vždy množství soli v pokrmu z běžné nabídky denního menu. Z výsledků vyplývá, že obědy jsou přesolovány a strávník jen konzumací oběda příjme násobné množství soli, než které je doporučováno odborníky.

Zjišťování množství soli v pokrmech probíhalo v termínu 1. 2. – 31. 3. 2023 ve 45 provozovnách stravovacích služeb v Kraji Vysočina. V jednotlivých okresech se jednalo vždy o tři domovy pro seniory, 2x to byla restaurace otevřeného typu, 2x provozovna závodního stravování a 2x fastfood (rychlé občerstvení). V každé provozovně byly odebrány 2 vzorky (1 porce polévky a 1 porce hlavního jídla). Výjimkou byly provozovny fastfoodu, kde byl odebírán pouze jeden vzorek pokrmu. Zkoumáno bylo celkem 80 vzorků. K posouzení byl vždy vybrán pokrm uvedený na prvním místě v denní nabídce. Polévka pak byla odebrána jako samostatný vzorek. Výsledky ukázaly, že z hlediska obsahu soli ve vyráběných pokrmech vychází nejlépe provozovny stravovacích služeb v domovech pro seniory, následováno závodním stravováním, restauracemi otevřeného typu a na posledním místě skončily fastfoody. 

graf sůl

Graf: Průměrné hodnoty naměřeného obsahu soli v pokrmech dle typu provozovny v Kraji Vysočina, Zdroj: KHSV

Pozn. nižší hodnota obsahu soli v pokrmu z nabídky rychlého občerstvení je daná celkovou hmotností pokrmu, kdy v těchto provozovnách byl odebírán pouze 1 vzorek pokrmu bez polévky).                                                                                                  

Naměřené množství soli v pokrmech stále násobně převyšuje doporučený denní limit příjmu soli, který je 6 g/den. Přičemž přijatelná hodnota obsahu soli v poledním menu je 2,1 g (pokud vycházíme z doporučení, že oběd tvoří 35% energetické dávky celodenní stravy).

vzorky na sůlpříklad receptury polévky

Podrobné informace o výsledcích akce, realizované pravidelně od roku 2017, jsou k dispozici na Solme s rozumem v Kraji Vysočina.

O významu soli pro lidský organismus a naše zdraví naleznete více například na NZIP.

Hana Koudelová, Odbor hygieny výživy a předmětů běžného užívání KHS kraje Vysočina,

Bc. Jana Böhmová, tisková mluvčí KHS kraje Vysočina, e-mail: tisk@khsjih.cz, tel. 604 699 678.                                                                                                                                         

 

zveřejněno 23. 5. 2023 - 9:31