KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA se sídlem v JIHLAVĚ

Informace poskytované subjektu údajů

dle čl. 12 a násl. nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen "GDPR").

 

Totožnost a kontaktní údaje správce: Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, IČO 71009311, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava

Na Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen "KHSV") je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky (ID DS: 4uuai3w) nebo poštou (na adresu Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava), případně na elektronickou adresu (podatelna@khsjih.cz).

Webové stránky: https://www.khsjih.cz

Telefonní spojení: +420 567 564 551

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Na základě rozhodnutí ředitele Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 01/2020 vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Krajskou hygienickou stanici kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě Mgr. Rudolf Sekava, vedoucí oddělení právního a kontrolního.
 
Kontakt: Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě
Mgr. Rudolf Sekava, vedoucí oddělení právního a kontrolního
Tolstého 1914/15
586 01 Jihlava
 
Elektronická adresa: rudolf.sekava@khsjih.cz
ID datové schránky: 4uuai3w
Webové stránky: https://www.khsjih.cz
Telefonní spojení: +420 567 564 559
 
 
Na základě GDPR má subjekt údajů vůči Krajské hygienické stanici kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě (dále jen „KHS“) jako správci osobních údajů tato práva:
 

 

Možnost uplatnění každého uvedeného jednotlivého práva bude posuzována individuálně pro každý konkrétní případ s ohledem na splnění podmínek stanovených GDPR. Ochrany svých práv se subjekt údajů může mimo jiné domáhat podáním stížnosti u dozorového úřadu (na základě čl. 77 GDPR), jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Příjemce, případně kategorie příjemců osobních údajů: K osobním údajům zpracovávaným KHSV mají přístup výhradně zaměstnanci KHSV. Pravidla pro přístup jednotlivých zaměstnanců KHSV k osobním údajům a pro zacházení s nimi jsou stanovena vnitřními předpisy KHSV (např. organizační řád, směrnice na ochranu osobních údajů, služební předpis k podepisování dokumentů kvalifikovaným elektronickým podpisem, služební/pracovní řád). Jednotliví zaměstnanci tak mají přístup a nakládají pouze s osobními údaji, které nezbytně potřebují k plnění svých služebních/pracovních povinností. Ve výjimečných případech mají přístup k osobním údajům i třetí subjekty (typicky poskytovatelé IT služeb a produktů). S těmito subjekty je ochrana osobních údajů upravena v rámci předmětných smluv. KHSV je dále povinna, na základě příslušných právních předpisů, předávat právními předpisy stanovené osobní údaje (i bez souhlasu subjektu údajů), příslušným orgánům státní správy a orgánům činným v trestním řízení, popř. i dalším osobám, a to za účelem plnění jejich povinností.

 

Zpracovávané osobní údaje: KHSV zpracovává osobní údaje jen v nezbytně nutném rozsahu. Výčet zpracovávaných osobních údajů je uveden v samostatném dokumentu.

 

Účel a právní základ zpracování: Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu a při výkonu veřejné moci. Právním základem zpracování osobních údajů je zejména zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. KHSV zpracovává osobní údaje i na základě dalších právních předpisů, které jsou součástí právního řádu ČR, ale i na základě přímo použitelných předpisů EU. Právním základem zpracování osobních údajů dále může být plnění smlouvy, souhlas subjektu údajů se zpracováním svých osobních údajů, plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo oprávněný zájem KHSV či třetí strany (zejména jí nadřízeného orgánu). Účelem zpracování osobních údajů je tak zejména plnění právních povinností, stanovených pro KHSV příslušnými právními předpisy. Dalším účelem zpracování osobních údajů může být plnění smluvních povinností, kdy KHSV při uzavírání jednotlivých smluv získává osobní údaje ostatních smluvních stran a tyto s jejich souhlasem zpracovává pro účely plnění smlouvy. Účelem zpracování osobních údajů může být také zajišťování bezpečnosti budov KHSV či IT systémů. Účel a právní základ zpracování konkrétních osobních údajů je uveden v samostatném dokumentu.

 

Doba, po kterou jsou osobní údaje uloženy: Jednotlivé dokumenty obsahující osobní údaje jsou u KHSV uloženy pouze na dobu nezbytně nutnou, doba uchování je stanovena ve spisovém a skartačním plánu, který je přílohou spisového a skartačního řádu KHSV, který vychází ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů.